A-PerfectMatch, de software voor Uitzendbureaus, Detachering en Recruitment!

Live website koppeling
App's (iOS & Android)
Groeps-SMS-en &- emailen
Geïntegreerde facturering
Management dashboard
Vacaturebank
Loonstroken
 Geschikt voor ABU & NBBU

Uitgebreide rapportages
Email scan
Online declaraties
Sjablonen
Mailingen
E-factuur
 LinkedIn, Twitter en Facebook
Telefooncentrale integratie Lees meer

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Actief Software v.o.f., gevestigd en kantoorhoudende te Lopik.

1. Algemeen
1.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Actief Software v.o.f. tot uitvoering van werk door
Actief Software v.o.f. zijn deze voorwaarden van toepassing. Onder uitvoering van werk wordt tevens
verstaan programmatuur of dienst, behoudens en zover hierna het tegendeel blijkt.
1.2. Opdrachtgever wordt geacht door toetreding tot de overeenkomst afstand te hebben gedaan van zijn
eigen voorwaarden en afwijkende of aanvullende bedingen, tenzij anders afgesproken en schriftelijk
vastgelegd.
1.3. Opdrachtgever wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met
betrekking tot latere opdrachten aan en overeenkomsten met Actief Software v.o.f..
1.4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Actief
Software v.o.f. voor de uitvoering waarbij derden worden betrokken

2. Informatie en gegevens
2.1. Opdrachtgever zal kosteloos, tijdig, gevraagd en ongevraagd, alle informatie en gegevens verstrekken
welke nodig zijn voor de uitvoering van overeenkomsten door Actief Software v.o.f.. De gevolgen van
fouten en lacunes daarin en in ontwerpen of specificaties zijdens opdrachtgever, zijn voor risico van
opdrachtgever.
2.2. Opdrachtgever en Actief Software v.o.f. zijn verplicht tot geheimhouding van alle verkregen
vertrouwelijke informatie gevraagd en ongevraagd.

3. Aanbiedingen opdrachten en overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen van Actief Software v.o.f. zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij
anders aangegeven.
3.2. Opdrachten en aanvaardingen door opdrachtgever gelden als onherroepelijk aanbod
3.3. Actief Software v.o.f. is slechts gebonden wanneer en zoals hij de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met personeel verbonden aan Actief Software v.o.f.,
gelden niet dan nadat en in zoverre hij dit schriftelijk heeft bevestigd.

4. Prijzen
4.1. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend.
4.2. Opgegeven of overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW. Zij gelden slechts voor uitvoering van het
werk in kantoorwerktijd.
4.3. Indien de kosten van uitvoering na de totstandkoming van de overeenkomst verhoging ondergaan is
Actief Software v.o.f. gerechtigd opdrachtgever een prijsverhoging in rekening te brengen indien en in
zoverre dat redelijk is.
4.4. Werk dat niet in de oorspronkelijke overeenkomst is begrepen wordt opdrachtgever in rekening
gebracht na aanvullende schriftelijke overeenkomst.
4.5. Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld, zijn installatie-, instructie- en supportkosten e.d. niet in de
prijzen van Actief Software v.o.f. inbegrepen.

5. Uitvoeringen en afwerkingen
5.1. Actief Software v.o.f. heeft het recht bij uitvoering van het werk derden in te schakelen.
5.2. Opdrachtgever is verplicht Actief Software v.o.f. in staat te stellen het werk ongehinderd uit te voeren,
hij dient de benodigde hardware en software waarop de werkzaamheden betrekking hebben of waaraan
de werkzaamheden worden verricht tijdig en geheel gereed voor het werk in het bedrijf van
opdrachtgever ter beschikking van Actief Software v.o.f.. te stellen.

6. Uitvoeringsduur
6.1. Het werk vangt aan op het overeengekomen tijdstip. Actief Software v.o.f. mag het werk opschorten
totdat hij beschikt over alle door opdrachtgever te verstrekken zaken, informatie en gegevens heeft en
totdat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling is ontvangen of zekerheid ten behoeve van Actief
Software v.o.f. is gesteld.
6.2. Actief Software v.o.f. is slechts gebonden aan uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen levertijden.
Overschrijding hiervan door Actief Software v.o.f. geeft opdrachtgever recht op het incasseren van een
vooraf gefixeerde schadevergoeding voorzover deze schriftelijk is overeengekomen. Deze
schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan 5% van de voor het vertraagde werk overeengekomen
prijs. Overigens geeft overschrijding van Actief Software v.o.f. opdrachtgever geen recht op
schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of op niet nakoming door hem van enige uit de
overeenkomst voortvloeiende eigen verplichtingen. De opdrachtgever is echter gerechtigd de
overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, indien het werk niet alsnog binnen een
door de opdrachtgever na bovenstaande overschrijding schriftelijk aangezegde redelijke termijn wordt
uitgevoerd. In geval van een dergelijke ontbinding ontbreekt de aanspraak op de gefixeerde
schadevergoeding.
6.3. De overeengekomen of door opdrachtgever op grond van het vorige lid gestelde levertijd wordt
verlengd met de tijd dat de uitvoering wordt vertraagd door overmacht, ongeacht of de overmacht
opleverende omstandigheden intreden voor of nadat de utvoering voltooid had moeten zijn. Zij wordt
ook verlengd met de tijd dat de opdrachtgever met enige betaling of de uitvoering van enige andere
verplichting later is dan overeengekomen of door Actief Software v.o.f. redelijkerwijs verwacht kan
worden ongeacht of opdrachtgever in verzuim is.

7. Werkzaamheden opdrachtgever
7.1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die ontstaat door werkzaamheden verricht aan
programmatuur van Actief Software v.o.f., door opdrachtgever, door hem ingeschakelde derden of zijn
personeel ongeacht of de opdrachtgever inzake een verwijt kan worden gemaakt.

8. Oplevering en keuring
8.1. Het werk is opgeleverd wanneer het door opdrachtgever is aangenomen en goedgekeurd.
8.2. Het werk geld als opgeleverd:
8.2.1. wanneer de programmatuur bij opdrachtgever is geïnstalleerd, dan wel opdrachtgever op
andere wijze blijk geeft het beheer over de programmatuur te hebben overgenomen
8.2.2. wanneer opdrachtgever niet op de door Actief Software v.o.f. voor oplevering aangezegde
tijdstip aan afname en keuring meewerkt, dan wel ten onrechte of ongemotiveerd goedkeuring
weigert.
8.3. Geringe en of gebruikelijke tekortkomingen staan de oplevering niet in de weg. Deze tekortkomingen
worden door opdrachtgever en Actief Software v.o.f. schriftelijk vastgelegd, waarbij Actief Software
v.o.f. aangeeft binnen welke termijn de tekortkomingen verholpen zullen worden
8.4. Actief Software v.o.f. zal het werk gedeeltelijk mogen opleveren, mits dit deel een afgerond geheel is,
indien de oplevering van het resterende werk (tijdelijk) door overmacht is verhinderd of bemoeilijkt.

9. Intellectuele eigendom
9.1. Het intellectuele eigendom blijft bij Actief Software v.o.f. of bij derden die daar recht op hebben en gaat
nimmer over naar de opdrachtgever.
9.2. De opdrachtgever mag de programmatuur gebruiken zoals afgesproken wordt in de
licentieovereenkomst en/of opdrachtovereenkomst.

10. Overmacht
10.1. Actief Software v.o.f. is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering geheel of
gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden buiten zijn wil,
zoals brand, ziekte, ongevallen, schade aan programmatuur, weersomstandigheden, bedrijfs- en
arbeidsstoornis en stakingen. Indien genoemde omstandigheden zich voordoen mag Actief Software
v.o.f. zich beroepen op overmacht ten aanzien van alle werken waarvoor de uitvoering wordt verhinderd
of bemoeilijkt, ongeacht of de omstandigheden zich met betrekking tot datzelfde werk voordoen.
10.2. In geval van overmacht aan de zijde van Actief Software v.o.f. worden zijn verplichtingen opgeschort.
Indien Actief Software v.o.f. zich op overmacht beroept voor een tijdsduur langer dan 1 maand zijn
zowel Actief Software v.o.f. en opdrachtgever onverminderd het bepaalde in artikel 14 bevoegd de
overeenkomst voor het niet uitgevoerde deel te ontbinden door schriftelijke mededeling aan de ander
zonder tot vergoeding van schade gehouden te zijn.

11. Garanties en Reclames
11.1. Actief Software v.o.f. zal gebreken aan de programmatuur die bij oplevering niet zichtbaar waren en
gevolg zijn van tekortkomingen in constructie of vakmanschap en zijn gebleken tijdens de
garantieperiode en binnen 7 dagen na zulks blijken schriftelijk aan Actief Software v.o.f. zijn gemeld
kosteloos herstellen.
11.2. De herstelplicht strekt zich niet uit tot gevolgschade of gevolgschade en omvat geen werkzaamheden of
leveranties die niet in de overeenkomst waren inbegrepen.
11.3. De garantietermijn is 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.
11.4. Alle garantiebepalingen vervallen indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige
verplichting aangegaan met Actief Software v.o.f. .
11.5. Werkzaamheden, onderzoekswerkzaamheden daaronder begrepen, na ten onrechte door
opdrachtgever gedaan beroep op garantie worden in rekening gebracht en worden verricht onder
toepasselijkheid van deze voorwaarden.

12. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
12.1. De aansprakelijkheid van Actief Software v.o.f. in verband met eventuele tekortkomingen in de door
hem uitgevoerde werkzaamheden is beperkt tot het nakomen van de in het vorige artikel omschreven
garantiebepalingen in de garantieperiode.
12.2. Actief Software v.o.f. is nimmer aansprakelijk voor schade behoudens indien en in zoverre de geleden
schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Actief Software v.o.f.. Behoudens opzet en grove
schuld van Actief Software v.o.f. is aansprakelijkheid van Actief Software v.o.f. voor bedrijfs-, gevolg of
indirecte schade echter steeds uitgesloten.
12.3. Iedere vordering jegens Actief Software v.o.f. behalve die welke door Actief Software v.o.f. uitdrukkelijk
is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.
12.4. Opdrachtgever zal Actief Software v.o.f. en zijn werknemers vrijwaren van iedere aansprakelijkheid van
derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst door Actief Software v.o.f., in zoverre die
aanspraken meer of anders zijn dan die welke de opdrachtgever toekomen jegens Actief Software
v.o.f..

13. Betaling en zekerheid
13.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum doch uiterlijk op het tijdstip waarop de
werkzaamheden als opgeleverd gelden, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is afgesproken.
Actief Software v.o.f. heeft echter ten allentijde het recht geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling en of
voorgaande zekerheid te vorderen.
13.2. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen het in rekening gebrachte binnen 14 dagen na
factuurdatum zowel schriftelijk bij Actief Software v.o.f. als mondeling met Actief Software v.o.f. te
bespreken al dan niet door een door hem aangestelde deskundige, bij gebreke waarvan het in rekening
gebrachte geldt als door opdrachtgever aanvaard en betwisting van de verschuldigheid daarvan niet
meer mogelijk is
13.3. Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.
13.4. Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is
hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, zijn
alle overige vorderingen van Actief Software v.o.f. op opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten
aanzien van vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag
waarop opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Actief Software v.o.f. de wettelijke rente verschuldigd.
13.5. In geval van verzuim is opdrachtgever gehouden de gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten te
vergoeden.

14. Ontbinding
14.1. Indien opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in
staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot
liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt
genomen, heeft Actief Software v.o.f. het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of
om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar zijn keuze en steeds met behoud van enig hem toekomend
recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
14.2. Opdrachtgever is slechts tot ontbinding gerechtigd in de gevallen bedoeld bij artikelen 6 en 8 van deze
voorwaarden en in dat geval niet dan na betaling aan Actief Software v.o.f. van alle op dat moment aan
Actief Software v.o.f. al dan niet opeisbaar verschuldigde bedragen.
14.3. Indien de overeenkomst eindigt op de voet van artikel 14.1 voordat de overeengekomen
werkzaamheden zijn voltooid heeft Actief Software v.o.f. recht op de volle overeengekomen prijs voor
die werkzaamheden, verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen
indien de overeenkomst zo eindigt door ontbinding door de opdrachtgever heeft Actief Software v.o.f.
voor reeds uitgevoerd werk recht op een evenredig deel van de overeengekomen prijs.

15. Overdracht vorderingsrechten
15.1. Behoudens schriftelijke toestemming van Actief Software v.o.f. heeft opdrachtgever niet het recht zijn
vorderingsrechten jegens Actief Software v.o.f. uit de overeenkomst of anderszins aan derden over te
dragen.

16. Geschillen toepasselijk recht
16.1. Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de Rechtbank in
Utrecht.
16.2. Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Actief Software v.o.f. is Nederlands recht van
toepassing.

Brochure downloaden

Brochure downloaden
 1. Voer onderstaand uw gegevens in:
 2. Naam(*)
  Vul uw naam in
 3. Telefoonnummer(*)
  Vul uw telefoonnummer (vast of mobiel) in
 4. E-mail(*)
  Vul uw e-mail in
 5. Plaats
  Invalid Input
 6. Captcha(*)
  Captcha
    VernieuwOngeldige invoer

Tweets